Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Windykacja na koszt dłużnika

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

XXI wiek jest trudnym czasem dla wielu przedsiębiorców, ale również osób indywidualnych – bywa, że mają oni problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Niewypłacalność kontrahentów – stron transakcji handlowych – jest niebezpieczna zwłaszcza dla przedsiębiorców, może nawet doprowadzić do ich niewypłacalności. W efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem ważne jest zatem skuteczne egzekwowanie zapłaty należności. Istnieje także możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat windykacji na koszt dłużnika.

Czy windykacja na koszt dłużnika jest możliwa?

Prowadzenie windykacji na koszt dłużnika jest działaniem dopuszczalnym, przewidzianym w przepisach Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 10 ust. 2): „[…] wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę […]”.

Jeśli więc dłużnik uchyla się od zapłaty, a wierzyciel samodzielnie prowadzi czynności upominawcze i windykacyjne lub zleca je zewnętrznej firmie, to może (ale nie musi) dochodzić zwrotu kosztów tych czynności od dłużnika, powołując się właśnie na ww. podstawę prawną.

Jak wygląda obciążenie dłużnika kosztami prowadzonych wobec niego czynności windykacyjnych?

W praktyce skuteczne obciążenie dłużnika kosztami prowadzonych wobec niego czynności windykacyjnych sprowadza się do kilku, następujących po sobie czynności. Mianowicie:

  • Wierzyciel zleca prowadzenie czynności windykacyjnych firmie zewnętrznej, np. odzyskanie kwoty 70 000 zł od dłużnika, za co strony ustalają wynagrodzenie dla firmy windykacyjnej na poziomie 4000 zł w razie skutecznego odzyskania środków albo 1500 zł w razie zakończenia czynności windykacyjnych po 60 dniach bez odzyskania środków finansowych w całości.
  • Po zakończeniu pracy firma windykacyjna wystawia wierzycielowi fakturę do zapłaty na kwotę 4000 zł lub 1500 zł (w zależności od skutku przeprowadzonych czynności).
  • Wierzyciel dokonuje zapłaty ww. faktury i w tym momencie staje się ona jego kosztem odzyskiwania należności – dopiero w tym momencie zyskuje uprawnienie do dochodzenia jej zwrotu od dłużnika.
  • Wierzyciel zwykle wystawia dłużnikowi notę obciążeniową na dodatkowe środki finansowe, odpowiadające równowartości wynagrodzenia firmy windykacyjnej, kolejno wzywa go do zapłaty kwoty w wyznaczonym terminie; gdy dłużnik nie zapłaci kwoty, wierzyciel może wówczas wszcząć czynności windykacyjne albo skierować sprawę na drogę sądową ( windykacja sądowa )celem wydania nakazu zapłaty. Po uprawomocnionym nakazie zapłaty może skierować sprawę do egzekucji.

Jak widać windykacja na koszt dłużnika to rozwiązanie, które jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, ale i formą ochrony ich interesów przed stratami, generowanymi przez uchylających się od zapłaty kontrahentów. Niestety, prowadzenie czynności windykacyjnych jest kosztowne. Przed wprowadzeniem ustawy w 2013 roku, wielu przedsiębiorców samodzielnie ponosiło wysokie koszty windykacji swoich klientów.

Skorzystanie z analizowanego uprawnienia sprawia, że przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić na zatrudnianie profesjonalnych firm windykacyjnych do egzekwowania dla nich spłaty – wpływa na to fakt, że mogą następnie dochodzić zwrotu kosztów, jakie w związku z tym poniosą.

Przedsiębiorcy – chcący skorzystać z tego uprawnienia – powinni jedynie pamiętać o tym, aby zgromadzić potwierdzenie kosztów windykowania dłużnika (np. faktury) i rzeczywiście ten koszt ponieść (np. mieć potwierdzenie zapłaty faktury firmie windykacyjnej). Po spełnieniu tych wymogów mogą już wystawiać noty obciążeniowe i dochodzić zwrotu kosztów od dłużników, których windykowali.